Algemene voorwaarden Krokolijn Vof

Artikel 1: Definities
1.1 Onder “leverancier” wordt in deze voorwaarden verstaan Krokolijn VOF.
1.2 Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon tot wie leverancier een aanbieding richt en iedere (rechts) persoon die met leverancier een koop- of een andere overeenkomst afsluit. 
1.3 Onder “product” wordt in deze voorwaarden verstaan: zaken alsmede diensten, zoals onderhoud, installatie, advies en inspectie.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door leverancier. 
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door leverancier schriftelijk zijn aanvaard. 
2.3 Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 3: Aanbiedingen en/of offertes
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door leverancier. 
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door leverancier schriftelijk zijn aanvaard. 
2.3 Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
4.1 Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen eerst tot stand indien en nadat leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd of leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. 
4.2 Indien door leverancier een bindende offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding.

Artikel 5: Hoofdelijke Aansprakelijkheid
5.1 Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

Artikel 6: Prijzen/ BTW-registratienummer
6.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s. 
6.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is leverancier gerechtigd deze verhoging aan afnemer in rekening te brengen. 
6.3 Afnemer is verplicht aan leverancier het correcte B.T.W.- registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien afnemer deze verplichting niet nakomt zal de prijs automatisch worden verhoogd met de B.T.W. en andere bedragen voor zover leverancier die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

Artikel 7: Levering
7.1 De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. In geval van vertragingen in de aflevering dient leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient leverancier een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Leverancier is gerechtigd tot het doen van deelleveranties en daarmee tot het verzenden van deelfacturen indien een bestelling gereed is. 
7.2 Bij een order worden de verzendkosten doorberekend tenzij anders is overeengekomen. Leverancier is gerechtigd de hier vermelde bedragen te wijzigen indien levering buiten Nederland dient plaats te vinden en / of indien kostenstijgingen hiertoe aanleiding geven. Het transport geschiedt, ook indien franco levering overeen is gekomen, altijd voor risico van afnemer, die zich desgewenst tegen dit risico dient te verzekeren. Leverancier is gerechtigd onder rembours aan afnemer te leveren. In dat geval worden de rembourskosten aan afnemer in rekening gebracht.
7.3 Indien afnemer op eerste sommatie van leverancier in gebreke is gebleven met voldoening van openstaande facturen, is leverancier gerechtigd alle toekomstige leveringen zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en / of onder rembours aan afnemer te leveren en / of openstaande orders te annuleren. 
7.4 Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door afnemer niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van leverancier dit toelaten) voor rekening en risico van afnemer bij leverancier opgeslagen. Bij niet tijdige afname is leverancier gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van leverancier om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan. 
7.5 Indien een afnemer tevens handelt als dealer van leverancier en deze afnemer naar het oordeel van leverancier zijn functie als dealer niet naar behoren verricht, dan wel indien hij een zodanige bedrijfspolitiek voert of service verleent dat de door leverancier aan afnemer gecommuniceerde voorwaarden worden overtreden, dan wel indien hij aan leverancier cq. de reputatie van leverancier schade berokkent, is leverancier gerechtigd eventueel aan afnemer toegezegde kortingen en / of omzetbonussen en / of andere met afnemer overeengekomen condities in te trekken en afnemer van verdere leveringen uit te sluiten.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de overeenkomst benodigde productiemiddelen. 
8.2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet, is leverancier gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. Indien de nakoming door leverancier als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
8.3 Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.Krokolijn kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Krokolijn niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel i

Artikel 9: Reclames 
9.1 Zodra de producten door afnemer ontvangen zijn, dient afnemer direct vast te stellen of de producten waarneembaar in orde zijn en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de gedane bestelling. Indien de door leverancier geleverde producten waarneembaar niet in orde zijn of qua aantal en / of soort niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is afnemer gehouden terstond bij de aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument c.q. afleveringsbon. Dit vervoersdocument c.q. de afleveringsbon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van de afgeleverde goederen. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden binnen 14 werkdagen na ontvangst van de order door afnemer.  
9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum van de facturen. 
9.3 Bij gebreke van tijdige reclames, wordt afnemer geacht het product, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. 
9.4 Het indienen van een reclame ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van leverancier. 
9.5 Indien de reclames door leverancier gegrond worden bevonden, zal leverancier (naar haar keuze) zorg dragen voor reparatie of vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten. 
9.6 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door afnemer of derden. 
9.7 Indien binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur geen levering heeft plaatsgevonden, dient afnemer dit schriftelijk aan leverancier te melden, onder vermelding van het bestelnummer en/ of ordernummer. Bij gebreke van tijdige melding worden de goederen geacht te zijn geleverd.

Artikel 10: Garantie
10.1 Mocht tijdens het gebruik van de door leverancier aan afnemer geleverde producten blijken dat de werking van de producten niet aan de voor normaal gebruik daarvan aan het product te stellen eisen voldoet, zulks als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, dan wordt het betreffende product gratis door leverancier vervangen of gerepareerd, zulks ter keuze van leverancier, mits afnemer hiervan binnen 12 maanden na aankoop schriftelijk melding heeft gemaakt bij leverancier. Op accessoires die zich op/aan de producten bevinden wordt geen garantie verleend. 
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleuren etc. die uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel die naar handelsgebruik zijn toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. 
10.3 De in dit artikel gegeven garantie geldt niet indien de onjuiste werking van het geleverde product het gevolg is van onjuist gebruik c.q. onvoldoende of slecht onderhoud, normale slijtage, dan wel het niet juist opvolgen van de gebruiksvoorschriften. 
10.4 De in dit artikel gegeven garantie komt te vervallen indien afnemer op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde product verricht of laat verrichten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot de nakoming van het in artikel 9.5 en artikel 10 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van leverancier of indien leverancier aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent de productenaansprakelijkheid. 
11.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2 is leverancier niet gehouden tot het repareren van de producten of tot het leveren van vervangende producten, dan wel tot het vergoeden van de factuurwaarde indien: 
a. de gebrekkige producten niet aan leverancier ter beschikking zijn gesteld; 
b. afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de bewaarvoorschriften van de geleverde producten, waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door afnemer geuite klachten te onderzoeken. 
11.3 Leverancier is, ook indien haar onverhoopt geen beroep op het in lid 1 en 2 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks en uitsluiten gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat: 
• leverancier nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade); 
• leverancier niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen). 
11.4 De aansprakelijkheid van leverancier zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag van het betreffende product exclusief BTW. 
11.5 Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met of voortvloeiende uit door leverancier geleverde goederen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
12.1 Geleverde goederen blijven eigendom van leverancier zolang de wederpartij tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met ons gesloten overeenkomst, 
waaronder met name het geval, dat de wederpartij verrichte of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden niet betaalt of zal betalen, alsmede zolang vorderingen wegens het tekortschieten 
in de nakoming van zodanige overeenkomsten, zoals vorderingen wegens schade, boete, rente en kosten niet zijn voldaan. 
12.2 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van leverancier een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door leverancier geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden. 
12.3 Afnemer geeft leverancier het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht om voor de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de aan leverancier toebehorende producten zich bevinden alsmede om deze producten aldaar mee te nemen.

Artikel 13: Betaling, rente en kosten
13.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, hetzij netto- contant bij aflevering, hetzij door middel van storting door overmaking op een door leverancier aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum, dit naar keuze van leverancier. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
13.2 Indien geen volledige betaling binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 
13.3 In afwijking van de geldende geliquideerde tarieven, komen de volledige door leverancier te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 100,-. 
13.4 Betalingen door afnemer aan leverancier strekken eerst in mindering op openstaande rente en kosten en daarna op de oudste opeisbare factuur. 
13.5 Leverancier is gerechtigd door afnemer verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan ook (onder andere inzake onterecht afgetrokken kortingen, verzend- en/of rembourskosten en niet betaalde doch wel in rekening gebracht interestkosten) te verrekenen met door leverancier aan afnemer uit welk hoofde dan ook verschuldigde bedragen (onder andere uit hoofde van toegezegde omzetbonussen, kortingen en/of andere overeengekomen condities). 

Artikel 14: Annulering 
14.1. Annulering van afnemer van een met leverancier afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met instemming van leverancier geschieden. Wanneer leverancier met annulering instemt, is leverancier gerechtigd terstond een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief BTW) aan afnemer op te leggen.

Artikel 15: Ontbinding en opschorting
15.1 In gevallen dat afnemer: 
a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuld sanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; 
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
c. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf; 
d. in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met leverancier afgesloten overeenkomst; zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft leverancier de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij afnemer aansprakelijk is voor alle door leverancier geleden en te lijden schade.

Artikel 16: Wederverkoop/ zorgplicht 
16.1 De producten mogen slechts in de originele ongewijzigde verpakking door afnemer worden doorgeleverd. Afnemer zal de van leverancier afkomstige en van enigerlei merk of aanduiding of kenteken voorziene verpakking nimmer voor het wederverpakken van enig product gebruiken. 
16.2 Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten dan wel de reputatie van de merken zouden kunnen worden aangetast.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op met leverancier afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten. 
17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de Arrondissementsrecht-bank te 
Alkmaar Nederland. 
17.3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van leverancier het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.